Raport od września 2018 do czerwca 2019

Drodzy Przyjaciele

W tym roku Fundacja „Brama Nadziei – Petach Tikva” obchodzi piąte urodziny.

Z tej okazji pragniemy oddać Panu Bogu chwałę! Wierzymy, że jednym z celów naszego życia jest uwielbienie Boga, bo „przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone”.

Pięć lat działalności Fundacji i około 22 000 uczestników zajęć. Czy to dużo, czy mało? – Oceńcie sami. Od pięciu lat Fundacja „Brama Nadziei – Petach Tikva” odwiedza szkoły przeprowadzając nieodpłatne zajęcia edukacyjne związane z tematem holokaustu.

Naszym celem jest nie tylko przywracanie pamięci o tragedii, jaka dotknęła miliony żydowskich dzieci podczas drugiej wojny światowej, ale również pokazywanie, do czego może doprowadzić nietolerancja, uprzedzenia i nienawiść do drugiego człowieka, pogarda wobec ludzkiego życia, bierność wobec zła…

Wierzymy, że wdrażanie właściwych wzorców do naśladowania i właściwa edukacja uczniów, dają największą nadzieję na pozytywną zmianę mentalności w szkołach, a z czasem w dojrzałym społeczeństwie.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za Waszą pomoc i zaufanie. Fundacja „Brama Nadziei – Petach Tikva” działa dzięki hojności naszych przyjaciół, dlatego za każdy dar pieniężny z całego serca dziękujemy.

Niech Was Pan Bóg błogosławi i obficie wynagrodzi.

Z wielką radością pragniemy powiadomić, że w roku szkolnym 2018/2019 w naszych zajęciach uczestniczyło 4170 uczniów, nie licząc nauczycieli, katechetów i szkolnych pedagogów.

A oto kilka opinii nauczycieli: „Prelekcja bardzo wzruszająca, mam nadzieję, że wywarła na uczniach tak jak na mnie pozytywny odbiór.” – Pani Grażyna

„Wspaniałe przeżycie. Ile razy słucham, tyle razy się wzruszam.” – Pani Basia

„Bardzo dziękuję za właśnie tak prowadzoną prelekcję. Słuchając stwierdzam jedno: jestem pod ogromnym wrażeniem i zapraszam na spotkania z młodym pokoleniem ZAWSZE.” – Pani Beata

Drodzy Przyjaciele, jeśli pragniecie nam pomóc i sami zaangażować się, to przede wszystkim prosimy o modlitewne wsparcie.

Ufamy, że wszystko jest w ręku Boga i wszystko do niego należy, dlatego dzieło „Brama Nadziei – Petach Tikva” powierzamy Jego opiece.

Wspaniałe słońce i niezwykle wysokie temperatury tego lata zachęcają nas wszystkich do dłuższego wypoczynku i snucia planów na przyszłość.

Latem wszystko wydaje się łatwiejsze, możliwe do zrealizowania. Stąd też życzymy Wam drodzy Przyjaciele samych dobrych pomysłów, sukcesów w ich realizacji, wszelkiej pomyślności oraz osobistej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz Królestwa Bożego.

Niech zdrowie i radość będą wiernymi towarzyszami Waszego dnia codziennego.

Z wyrazami wdzięczności Barbara Bałon

tel. 608 253 867

www.bramanadziei.org.pl

Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”

ul. A. Brody 79 43-450 Ustroń

ING Bank Śląski o/Ustroń 24 1050 1083 1000 0090 3032 3290

„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”

Report September 2018 to June 2019

Dear Friends,

This year it is the fifth birthday of the “Gate of Hope – Petach Tikva” Foundation. Because of the fact we would like to praise our Lord God! We believe that one of the aims of our life is praising God because “by Him and for Him all things were created.”

Five years of running the Foundation and about 22 000 attendants of the classes. Is it a big or a small number? – Assess it for yourselves.

For five years the “Gate of Hope – Petach Tikva” Foundation has been visiting schools providing free educational classes connected with the theme of the Holocaust. Our aim is not only to bring back the memory of the tragedy which affected millions of Jewish children during the Second World War, but also to show what may be a result of intolerance, prejudice and hatred to another human being, contempt for human life, passivity to evil …

We believe that implementing proper patterns to follow and providing students with appropriate education will bring the greatest hope for a positive change in the minds of students and as time passes also in mature society.

At the same time we would like to express our heartfelt gratitude and deepest respect for your help and trust. The “Gate of Hope – Petach Tikva” Foundation runs its activity on the generosity of our friends, this is why we are so grateful for every financial gift. May our Lord God bless you and reward you abundantly.

It is our great joy to inform you that in the school year 2018/2019 our lessons attended 4170 students, not including teachers, catechists and school counselors.

And here are a few opinions:

The lecture was deeply moving, I hope that it has had an equally positive impact on the students as it has had on me.” – Grażyna

Wonderful experience. Each time I hear it I am moved.” – Basia

Thank you very much for the way you run the lecture. As I was listening I could only say that I was impressed and wish you feel invited to meet with the young people ALWAYS.” – Beata

Dear Friends, if you wish to help us and get involved yourselves, first of all we ask for your prayers. We believe that God has everything in His hands and everything belongs to Him, this is why we give the work of the “Gate of Hope – Petach Tikva” to Him.

The wonderful sun and extremely high temperatures this summer encourage us all to have longer rest and make plans for the future. In summer everything seems to be easier, possible to execute. Therefore we wish you, dear Friends, only good ideas and their successful execution, and personal satisfaction coming from well-done work for the benefit of God’ Kingdom. May health and joy be your faithful companions every day.

With gratitude,

Barbara Bałon

tel. 608 253 867

www.bramanadziei.org.pl

Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”

ul. A. Brody 79

43-450 Ustroń

ING Bank Śląski o/Ustroń

24 1050 1083 1000 0090 3032 3290

I will bless those who bless you (Israel)(…)”. Genesis 12,3

Bericht von September 2018 bis Juni 2019

Liebe Freunde,

In diesem Jahr feiert die Stiftung „Tor der Hoffnung – Petach Tikva” ihren fünften Geburtstag. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Gott die Ehre erweisen! Wir glauben, dass eines der Ziele unseres Lebens ist, Gott zu verehren, weil „durch Ihn und für Ihn alles geschaffen wurde”.

Fünf Jahre Tätigkeit der Stiftung und ca. 22.000 Teilnehmer. Ist das viel oder wenig? – Bewerten Sie selbst.

Seit fünf Jahren besucht die Stiftung „Tor der Hoffnung – Petach Tikva” Schulen und bietet die kostenlose Bildungsaktivitäten zum Thema Holocaust an. Unser Ziel ist es nicht nur, die Erinnerung an die Tragödie, von der Millionen jüdischer Kinder im Zweiten Weltkrieg betroffen waren, wiederherzustellen, sondern auch zu zeigen, wie Intoleranz, Vorurteile und Hass gegenüber anderen Menschen zu Verachtung des menschlichen Lebens, Passivität gegenüber dem Bösen führen können …

Wir glauben, dass die Umsetzung der richtigen Vorbilder und die richtige Ausbildung der Schüler die größte Hoffnung auf eine positive Veränderung der Mentalität in den Schulen und in Zukunft in einer reifen Gesellschaft geben.

Gleichzeitig möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Hilfe und Ihr Vertrauen herzlich bedanken. Die Stiftung „Tor der Hoffnung – Petach Tikva” arbeitet dank der Großzügigkeit unserer Freunde. Deshalb danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Möge Gott Sie segnen und großzügig belohnen.

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass im Schuljahr 2018/2019 4.170 Schüler an unseren Kursen teilgenommen haben, Lehrer, Katecheten und Schulpädagogen nicht eingerechnet.

Hier sind einige Lehrerkommentare:

„Ein sehr berührender Vortrag, ich hoffe, dass er von meinen Schülern positiv aufgenommen wurde.” – Frau Grażyna

„Eine tolle Erfahrung. Wie oft ich zuhöre, so oft ich mich bewege. „- Frau Basia

„Vielen Dank für diesen Vortrag. Zuhörend sage ich eines: Ich bin sehr beeindruckt und lade Sie immer zum Treffen mit der jungen Generation ein. „- Frau Beata

Liebe Freunde, wenn Sie uns helfen und sich auch engagieren wollen, beten Sie bitte in erster Linie um Unterstützung. Wir vertrauen darauf, dass alles in Gottes Händen liegt und Ihm alles gehört. Deshalb vertrauen wir die Arbeit von „Tor der Hoffnung – Petach Tikva” seinem Schutz an.

Die herrliche Sonne und die ungewöhnlich hohen Temperaturen in diesem Sommer regen uns alle an, lange auszuruhen und für die Zukunft zu planen. Im Sommer scheint alles einfacher, machbarer. Deshalb wünschen wir Ihnen, liebe Freunde, nur gute Ideen, Erfolge bei ihrer Umsetzung, allen Wohlstand und persönliche Befriedigung von einer für das Reich Gottes gut geleisteten Arbeit. Mögen Gesundheit und Freude treue Begleiter in Ihrem Alltag sein.

Mit Dankbarkeit

Barbara Bałon

Tel. 608 253 867

www.bramanadziei.org.pl

Stiftung „Tor der Hoffnung – Petach Tikva”

ul. A. Brody 79

43-450 Ustroń

ING Bank Śląski o / Ustroń

24 1050 1083 1000 0090 3032 3290

„Ich werde diejenigen segnen, die (Israel) dich segnen werden (…)”

Ks. Genesis 12.3

Raport Styczeń-Czerwiec 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

Dziękujemy za kolejny okres, w którym byliście razem z nami. Bez Waszego wsparcia modlitewnego i finansowego nie udałoby nam się osiągnąć tak wiele.

Z radością pragniemy poinformować, że w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. z przesłaniem Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva” dotarliśmy do około 2750 dzieci! Za co chcemy oddać chwałę Panu Bogu.

Lekcje Fundacji odbyły się w szkołach podstawowych na terenie woj.  Śląskiego  w  miejscowościach: Kończyce, Nierodzim, Hażlach, Wisła, Brenna, Kończyce Małe, Chybie – Zarzecze, Pierściec, Wieszczęta, Skoczów, Kiczyce, Chybie Mnich, Bielany, Ruptawa, Cisownica, Bażanowice, Wapienica, Czechowice, Istebna, Cieszyn, Zebrzydowice.

Na zajęciach opowiadamy uczniom autentyczne historie żydowskich dzieci, które przeżyły holokaust, by poprzez to uczyć ich wrażliwości na potrzeby i  krzywdę drugiego człowieka, akceptacji i szacunku do siebie i do innych. Omawiając krótkie historie z życia staramy się przeciwdziałać wszelkiego rodzaju uprzedzeniom i  stereotypom. Chcemy widzieć zmiany w postawie młodego pokolenia wobec polsko-żydowskiej historii. Naszym celem jest edukacja i budowanie na tym fundamencie wzajemnego zrozumienia, szacunku i życzliwości.

A oto jedna z opinii nauczycieli:

Wykład i prezentacja pani Barbary Bałon były niesamowite, niezwykle przedstawione, z ogromnym zaangażowaniem, empatią i uczuciem. Słuchaliśmy opowieści z zapartym tchem. Bardzo dziękujemy.” – p.  Aleksandra

Jeżeli uważacie Państwo, że przesłanie Fundacji jest słuszne i potrzebne, będziemy bardzo wdzięczni za finansowe wsparcie na miarę Waszych możliwości.  

Za każdy dar pieniężny serdecznie dziękujemy. Będziemy również ogromnie wdzięczni za polecenie naszej Fundacji innym osobom, gotowym wesprzeć ten projekt.

Na czas letniego wypoczynku życzymy Wam wielu radosnych przeżyć, a  potem ciepłych wakacyjnych wspomnień. Niech Pan Bóg towarzyszy Wam na wakacyjnych ścieżkach i niech obficie Was błogosławi.

Z wyrazami wdzięczności

Barbara Bałon

Fundacja „Brama Nadziei – Petach Tikva”

ul. A Brody 79

43-450 Ustroń

www.bramanadziei.org.pl

ING Bank Śląski o/Ustroń

24 1050 1083 1000 0090 3032 3290

Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”.Ks. Rodzaju 12,3

Raport Wrzesień – Grudzień 2017

Drodzy Przyjaciele!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2018 Roku pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, oraz podziękowania za dotychczasową pomoc, życzliwość, pamięć i modlitwę. Jesteśmy Panu Bogu ogromnie za Was wdzięczni. Bez Waszego wsparcia z pewnością nie udałoby się Nam zrobić aż tak wiele. Z całego serca dziękujemy!
Święta to czas, w którym chcemy dzielić się z innymi tym, co najlepsze. Dlatego z wielką radością informujemy, że w okresie od września do grudnia 2017 r. z niezwykłymi opowieściami o losach Hany, Romy, Krysi i Jasi (małych żydowskich dziewczynek, jakich było setki w czasach holokaustu) dotarliśmy do szkół, gdzie lekcje Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva usłyszało 1230 uczniów.
Spotkania z dziećmi odbyły się w miejscowościach: Cieszyn, Wisła Malinka, Wisła Czarne, Warszowice, Ustroń, Ustroń Lipowiec, Koniaków, Chybie, Ogrodzona, Simoradz, Zaborze, Zabłocie, Iskrzyczyn, Zamarski, Świętoszówka, Marklowice Górne.
Gorąco polecamy naszą stronę internetową www.bramanadziei.org.pl
A oto kilka opinii nauczycieli:
„Kolejny raz gościliśmy na zajęciach Panią z Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva”, która przybliżyła dzieciom i młodzieży tematykę tolerancji, holokaustu i Żydów. Uważam, że zajęcia takie są bardzo potrzebne, chcemy bowiem wychować społeczeństwo tolerancyjne i świadome historycznie.  Dzieci słuchały z zainteresowaniem i uwagą.” – Pani Joanna.

„Bardzo interesujące zajęcia. Dzieci były zainteresowane i przejęte.” – Pani Anita.
„W imieniu uczniów i nauczycieli S.P. 1 w Koniakowie serdecznie dziękuję za naukę tego, co w życiu najważniejsze: miłości, szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.” – Pani Patrycja.

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować Wam drodzy Przyjaciele za wspólnie miniony rok i życzyć wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom, , niech obficie Was wynagradza. Niech spełnią się Wasze marzenia, a pokój i radość towarzyszą Wam w każdym dniu Nowego 2018 Roku!

W imieniu Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva” oraz w swoim własnym
Z wdzięcznością
Barbara Bałon
tel. 608 253 867
www.bramanadziei.org.pl
Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”
ul. A. Brody 79
43-450 Ustroń
ING Bank Śląski o/Ustroń
24 1050 1083 1000 0090 3032 3290
„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”
Ks. Rodzaju 12,3

Raport styczeń – czerwiec 2017

Drodzy Przyjaciele!

Z całego serca dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe, pamięć w modlitwie, troskę o nas i za każde dobre słowo, które wypowiadacie pod adresem Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva”. Pragniemy również podziękować Bogu za to, że tak cudownie działa, otwiera przed nami drzwi do wielu szkół, codziennie dodaje nam sił i na nowo rozbudza w nas pragnienie, aby z radością wypełniać dzieło, do którego nas powołał. Wierzymy, że każdy może zrealizować marzenie od Boga, które nosi w sercu. Naszym marzeniem jest, aby uczniowie, którzy usłyszą lekcje Fundacji, stali się przyjaciółmi narodu żydowskiego, by byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę drugiego człowieka, ale przede wszystkim, żeby uświadomili sobie trzy prawdy:

1. Pan Bóg bardzo ich kocha. Nie za coś lub po coś, ale kocha ich dla nich samych.

2. Cudownie ich stworzył. Nikt nie dostał do swojej dyspozycji ich zdolności, zainteresowań czy pomysłów. To tylko od nich zależy jak je wykorzystają.

3. Ma względem ich życia swój doskonały plan. Wierzy w ich możliwości, bardziej niż oni sami. Proszę, módlmy się: „Boże, spraw, aby każdy z nich miał silne poczucie własnej wartości i tożsamości w Tobie, a nie w tym, co mówią czy myślą o nich inni. Spraw, aby odważnie szli w świat zachowując w sercu Twoje prawdy. Amen.”

Z wielką radością pragniemy powiadomić, że w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku udało nam się dotrzeć do 28 szkół na terenie województwa śląskiego, gdzie 2545 uczniów usłyszało lekcje Fundacji „Brama Nadziei-Petach Tikva”! Spotkania z dziećmi odbyły się w Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Zamarski, Marklowice Górne, Bielsko-Biała SP nr 10 oraz Akademia Żaków, Pruchna, Brenna Leśnica, Zarzecze koło Chybia, Kończyce Małe, Pierściec, Kiczyce, Istebna, Brenna, Dębowiec, Ruptawa, Cieszyn SP nr 1, Bażanowice, Zebrzydowice, Ustroń Polana oraz w gimnazjach w miejscowościach: Chybie, Brenna, Kończyce Wielkie, Cieszyn nr 1 i nr 2, Pierściec, Ustroń nr 2, Istebna, Zebrzydowice. Skorzystaliśmy również z zaproszenia do Liceum w Żorach. A oto kilka komentarzy nauczycieli: „Bardzo dziękujemy za wspaniałą, pełną wzruszeń i refleksji prelekcję.”- Uczniowie i Nauczyciele SP Dębowiec „Bardzo ciekawy i wartościowy przekaz. Dziękujemy za prelekcję i mówienie o tym, co najważniejsze.” – Pani Nauczycielka z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie „Bardzo dziękujemy w imieniu uczniów Szkoły Podstawowej w Pierścu za ciekawą lekcję i przejmującą opowieść o dzieciach żydowskich i państwie Izrael.” – Pani Stefania Drodzy Przyjaciele! Jeżeli uważacie, że to, co robimy jest słuszne i potrzebne, jeżeli jesteście w stanie wesprzeć to dzieło, to bardzo prosimy o finansowe wsparcie Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva” z potrzeby serca lub na miarę możliwości. Wierzymy, że kiedy dajemy, otwieramy swoje serca na otrzymywanie. Gdy dajemy pomnożone dobro powraca do nas. Życzymy Wam cudownych, pełnych słońca, łask i błogosławieństw wakacji!

Z wdzięcznością Barbara Bałon

tel. 608 253 867 www.bramanadziei.org.pl

Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva” ul. A. Brody 79 43-450 Ustroń

ING Bank Śląski o/Ustroń 24 1050 1083 1000 0090 3032 3290

„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)” Ks. Rodzaju 12,3

Raport lipiec – grudzień 2016

Drodzy Przyjaciele
Z całego serca pragniemy Wam podziękować za modlitwy i słowa zachęty, które nas inspirują do dalszej pracy.
Dziękujemy również za każdy dar pieniężny, wyraz Waszego wsparcia i wielkiego serca dla Izraela. Wiemy, że wszystko jest w ręku Boga i wszystko do Niego należy, dlatego z wielką radością pragniemy powiadomić, że dzięki Bożej pomocy, w okresie od lipca do grudnia 2016 r. lekcje Fundacji „Brama Nadziei – Petach Tikva” usłyszało 2050 uczniów.
Spotkania z dziećmi odbyły się w Szkołach Podstawowych w miejscowościach:
Warszowice, Jawornik, Cieszyn, Wisła Czarne, Wisła Malinka, Ogrodzona, Wisła, Simoradz, Iskrzyczyn, Chybie Mnich, Świętoszówka, Bielany, Koniaków, Wisła Głębce, Lipowiec, Jasienica, Zaborze, Zabłocie, Kończyce Wielkie, Chybie, Skoczów, Ustroń, Cisownica.
Byliśmy również w Gimnazjum w Jasienicy, Bielanach i Skoczowie. W lipcu zostaliśmy zaproszeni na obóz w Wiśle-Jaworniku, gdzie mogły nas usłyszeć dzieci nie tylko z Polski, ale również z Białorusi i Stanów Zjednoczonych.
Gorąco zapraszamy na naszą stronę internetową www.bramanadziei.org.pl
A oto kilka opinii i rekomendacji nauczycieli:
„Prezentacja o Holokauście była interesująca. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem I przejęciem. Było odniesienie do teraźniejszości oraz do problemów współczesnych dzieci. Potrzebne są takie uwrażliwiające zajęcia.” – p. Joanna „Spotkanie umożliwiło młodzieży poznanie historii ich rówieśniczki, żyjącej w czasach Holokaustu, uwrażliwiło na problem inności, pozwoliło przemyśleć własne postawy i system wartości. Było niezwykle cennym doświadczeniem.” – p. Dorota
„Ciekawy, pouczający, skłaniający do głębokich przemyśleń wykład.” – p. Lidia
Ufam, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom, uda nam się dotrzeć do wielu dzieci, których serca będą otwarte dla Pana Boga, a także staną się przyjaciółmi narodu żydowskiego. Nowy rok to nowe perspektywy, możliwości i nowe plany, ale nie tylko.
To także okres zadumy nad tym, co minęło i co nas czeka. Tak więc życzmy sobie wzajemnie dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.
Niech w Waszych sercach zagości pokój, radość i szczęście.
Niech Jezus Chrystus będzie Waszym najlepszym Przyjacielem, Doradcą
i Pocieszycielem. Niech Wam Pan błogosławi w każdym dniu Nowego 2017 Roku.
Z wyrazami wdzięczności
Barbara Bałon

„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”
Ks. Rodzaju 12,3

Raport styczeń – czerwiec 2016

Drodzy Przyjaciele,
Z całego serca dziękuję za Wasze wsparcie modlitewne i bardzo dziękuję tym. którzy wspierają nas też finansowo.
By umilić Wam wakacyjny wypoczynek lub chwile wolne po pracy, pragnę podzielić się z Wami tym, co do tej pory, dzięki Bożej pomocy udało nam się już osiągnąć.
Z radością pragnę powiadomić, że w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., 2570 uczniów usłyszało lekcje Fundacji „Brama Nadziei-Petach Tikva”!
Spotkania z dziećmi odbyły się w Szkołach Podstawowych: w Brennej, Cieszynie, Skoczowie, Kończycach Wielkich, Marklowicach Górnych, Zarzeczu koło Chybia, Pogórzu, Pruchnej, Hażlachu, Kiczycach, Wieszczętach, Chybiu, Pierścu, Kończycach Małych, Istebnej, Bażanowicach, w Akademii Żaków w Wapienicy oraz w szkołach gimnazjalnych: w Rudzicy, Skoczowie, Pogwizdowie, Pogórzu, Pruchnej, Istebnej, Kończycach Wielkich, Strumieniu, Brennej oraz w Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Cieszynie.
Gorąco zachęcam do obejrzenia zdjęć w galerii na stronie www.bramanadziei.org.pl,
Opinie i rekomendacje nauczycieli:
„Pani Barbara przedstawiła młodzieży w Gimnazjum im. J. Pawła II wspaniałą prelekcję, opartą na faktach historycznych, a dotyczącą holokaustu. Prelekcja była wzruszająca i bardzo poruszyła młodzież. Prelegentka ciekawie i z zaangażowaniem opowiedziała o bardzo trudnym i zawikłanym losie Romy Ligockiej. Polecam wszystkim prelekcje p. Barbary, która odnosi się do dobrze rozumianej tolerancji i wartości chrześcijańskich.” – p. Ewa.
„Bardzo dziękujemy za cudowny czas i wspaniały wykład na temat holokaustu, który łamie stereotypy i sprzeciwia się postawie antysemityzmu wśród młodego pokolenia Polaków.” – p. Dorota.
„Zajęcia były bardzo wartościowe dla naszej młodzieży. Poruszały temat tolerancji, budowania własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych. Przybliżyły historię narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Bardzo dziękujemy za właściwy i potrzebny przekaz dla gimnazjalistów. Polecamy do realizacji w innych szkołach.” – pedagog szkolny.
„Bardzo serdecznie dziękuję p. Barbarze za kolejną lekcję odpowiedzialności, tolerancji, dobra. Serdecznie zapraszam w przyszłym roku. Pani lekcje wspaniale wpisują się
w realizowany przez szkołę program wychowawczy.” – p. Maria.
Proszę módlcie się, aby po każdych zajęciach dzieci czuły się wyjątkowe i docenione, aby poczucie wartości czerpały nie z tego, co mówią czy myślą o nich inni, ale z tego jak bardzo są akceptowane i ukochane przez Boga.
Ufam, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom teraźniejszość i przyszłość nasza i naszych dzieci będzie bardziej szczęśliwa, z poczuciem celu i sensu w życiu, z większą wrażliwością na potrzeby innych, a my będziemy mogli czerpać radość i dumę z tego pokolenia.
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju w sercach

Barbara Bałon

Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”
tel. 608 253 867
www.bramanadziei.org.pl
ING Bank Śląski o/Ustroń
24 1050 1083 1000 0090 3032 3290
„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”
Ks. Rodzaju 12,3

Raport wrzesień-grudzien 2015

Drodzy Przyjaciele Fundacji „Brama nadziei – Petach Tikva”.

Z całego serca pragniemy Wam podziękować, bo to, co z ludzkiego punktu widzenia wydawało się niemożliwe, z Bożą pomocą i dzięki Waszym modlitwom i ofiarom, udaje się realizować. Serdeczne „Bóg zapłać”!
Z radością pragniemy Was powiadomić, że w okresie od września do grudnia 2015 roku nasza Fundacja dotarła do 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Powiatu Cieszyńskiego, gdzie nasze lekcje wysłuchało ponad 2100 uczniów.
Spotkania z dziećmi odbyły się w Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Wisła, Wisła Czarne, Wisła Malinka, Jawornik, Brenna, Nierodzim, Bielany, Lipowiec, Cieszyn, Goleszów, Ogrodzona, Simoradz, Iskrzyczyn, Koniaków, Zabłocie, Chybie. Lekcje odbyły się również w szkołach gimnazjalnych w: Jaworzu, Goleszowie, Wiśle, Chybiu Mnich, Chybiu.
Skorzystaliśmy również z zaproszenia do Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, w woj. Dolnośląskim, gdzie nasze lekcje odbyły się w ramach projektu z edukacji humanitarnej pt. „Dotykamy ręką świat”. Zostaliśmy także zaproszeni do Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. Lekcje odbyły się w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii na stronie www.bramanadziei.org.pl
Pragniemy również poinformować o naszej wakacyjnej wizycie w Wiśle na obozie dzieci żydowskich z Ukrainy. Opowiedzieliśmy tam historię Maxa Lucado pt. „Jesteś wyjątkowy”. Historia ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem słuchaczy.

Korzystając z okazji chcielibyśmy w wielkim skrócie przybliżyć Wam jak wyglądają nasze zajęcia.
1. Na początku dzieci poznają werset z Ks. Rodzaju 12,3: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą […]”. Zachęcamy do błogosławienia narodu żydowskiego, wypowiadania o nim dobrych słów, tym samym przeciwdziałając antysemityzmowi.
2. Następnie opowiadamy autentyczne historie z życia żydowskich dzieci, które znalazły się w piekle holokaustu. Świadectwa te pozwalają lepiej zrozumieć zjawisko dyskryminacji oraz sposoby jej rozpoznawania i przeciwdziałania.
3. Nasza najnowsza lekcja oparta jest na historii Janiny Dawidowicz, spisanej na kartach książki pt. „Skrawek nieba”. Pragniemy uwrażliwić polskie dzieci na krzywdę ludzką, uczyć szacunku do siebie i do innych.
4. Mówimy dzieciom, że są wyjątkowe i szczególne. Bóg bardzo je kocha, cudownie je stworzył i ma względem ich życia swój niepowtarzalny, doskonały plan. Zachęcamy aby z Bożą pomocą rozwijały w sobie zdolności i zainteresowania, którymi Bóg je obdarzył.
Komentarze nauczycieli:
„Zajęcia były bardzo wartościowe dla naszej młodzieży. Poruszały temat tolerancji, budowania własnej wartości, wrażliwości na potrzeby innych. Przybliżyły historię narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Bardzo dziękujemy za właściwy i potrzebny przekaz dla gimnazjalistów.
Polecamy do realizacji w innych szkołach.”- pedagog szkolny
„Bardzo cenne doświadczenie dla uczniów naszej szkoły. Myślę że takie lekcje rozbudzają zainteresowania uczniów przedstawioną tematyką.
Prowadząca ma świetny kontakt z dziećmi”.-K.Szewczk nauczyciel historii
Ciekawym wydarzeniem, o którym również pragniemy wspomnieć był „Wieczór z Korczakiem, na którym poproszono nas o wygłoszenie prelekcji. Poniżej znajduje się komentarz, jaki pojawił się na portalu śląska cieszyńskiego ox.pl

http://kontakt24.ox.pl/kontakt24,2520,wieczor-z-korczakiem-.html
W związku z tym wydarzeniem :
„20 listopada późnym popołudniem w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie odbyło się niecodzienne spotkanie, zainspirowane 55 rocznicą nadania szkole imienia Janusza Korczaka. Listopad jest też co roku miesiącem, w którym Trójkowicze obchodzą Dzień Patrona. W tym roku postanowiliśmy uczcić te wydarzenia szczególnym spotkaniem, zatytułowanym „Wieczór z Korczakiem”, na który zaprosiliśmy specjalnych gości: burmistrza miasta Cieszyna, panią Barbarę Bałon z fundacji „Brama Nadziei”, członków grupy Klezmer oraz przedstawicieli Rady Rodziców szkoły.(…). „Wieczór z Korczakiem” rozpoczął się od prelekcji pani Barbary Bałon z ustrońskiej fundacji „Brama Nadziei”. Pani Barbara poruszyła wszystkich słuchaczy opowiadaniem o Jasi – małej Żydówce, która przeżyła II wojnę światową i na własnej skórze odczuła, co oznacza nienawiść i odrzucenie. (…)

Będziemy wdzięczni za polecenie naszej Fundacji innym osobom, gotowym wesprzeć ten projekt.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to, co dzięki Waszemu wsparciu udało się nam do tej pory osiągnąć. Niech Was Pan Bóg błogosławi i obficie wynagradza.
Życzymy Wam wiele pogodnych dni, pokoju i Bożego błogosławieństwa w Nowym 2016r.

Z wdzięcznością
Barbara Bałon

608 253 867
www.bramanadziei.org.pl

Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”
ul. A. Brody 79
43-450 Ustroń
ING Bank Śląski o/Ustroń
24 1050 1083 1000 0090 3032 3290
„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą(…)”
Ks.R. 12,3

Raport kwiecień-czerwiec 2015

Drodzy Przyjaciele,chcielibyśmy Wam gorąco podziękować za to, że wspieracie działalność Fundacji „Brama Nadziei-Petach Tikva”. Minął pierwszy rok szkolny (2014/2015) naszej działalności i chcemy oddać Panu Bogu chwałę, że był z nami, „otworzył drzwi” do wielu szkół na terenie woj. śląskiego i wierzymy, że wpłynął na życie wielu dzieci. Ufamy, że uczniowie, którzy usłyszeli lekcje Fundacji nie tylko będą szanowali drugiego człowieka, błogosławili naród izraelski, ale będą przede wszystkim świadomi, że Pan Bóg bardzo ich kocha. Urodzili się, aby wypełnić swój wyjątkowy cel i obdarował ich jedynymi w swoim rodzaju cechami oraz talentami, aby mogli ten cel zrealizować. Modlimy się, aby każdy z nich miał silne poczucie własnej wartości i tożsamości w Bogu, a nie w tym co inni o nich mówią czy myślą. W ostatnim kwartale roku szkolnego 2014/2015 udało nam się dotrzeć do 2000 dzieci. Odwiedziliśmy Szkoły Podstawowe w: Zaborzu, Pruchnej, Zarzeczu, Wapienicy, Iskrzyczynie, Zamarskach, Kiczycach, Cieszynie, Świętoszówce, Haźlachu, Czechowicach, Kończycach Małych, Dankowicach. Odbyły się lekcje w Gimnazjach w: Czechowicach, Pierścu, Istebnej, Pielgrzymowicach, Kończycach Wielkich, Chybiu. Byliśmy również w Zespole Szkół przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii w Istebnej-Kubalonce, gdzie przyjeżdżają dzieci z całego województwa śląskiego i nie tylko. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 odwiedziliśmy 63 szkoły. W naszych zajęciach uczestniczyło ok. 4800 dzieci i młodzieży. Z całego serca dziękujemy Panu Bogu i Wam! Bez Waszego wsparcia Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva” nie mogłaby istnieć!

brama2brama4

Spotkania w Istebnej oraz w Kończycach Małych.

Komentarze nauczycieli: „Dziękuję za piękną lekcję miłości i tolerancji do drugiego człowieka. Dary te są w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne” – p. Grażyna. „Zajęcia bardzo ciekawe. Przeprowadzone z wielkim wyczuciem, zaangażowaniem, w bardzo przystępny dla uczniów sposób. Uczniowie słuchali uważnie, co świadczy, że tematyka ich zaciekawiła. Bardzo dziękujemy” – p. Daria. „Bardzo dziękuję za wykład. Myślę, że przypominanie o wartościach, jakimi powinno się w życiu kierować, a przede wszystkim otwarte mówienie o Bogu i Jego roli w życiu każdego z nas jest niezwykle istotne. ” – p. Joanna. Aktualnie opracowuję kilka historii, które również chciałabym opowiedzieć dzieciom. Przygotowuję także kolejną lekcję oraz planuję kilka spotkań z dziećmi podczas przerwy wakacyjnej. Będziemy wdzięczni za polecenie Fundacji „Brama Nadziei-Petach Tikva” innym osobom, gotowym wesprzeć ten projekt. Już nawet kwota 30 zł pomnożona przez wielu darczyńców pomoże nam realizować przesłanie Fundacji. Życzymy Wam radosnego czasu wakacji oraz, aby Pan Jezus był z Wami, gdziekolwiek planujecie się udać.

W imieniu Fundacji Barbara Bałon
tel. 608 253 867
www.bramanadziei.org.pl
Adres i numer konta Fundacji:
Fundacja „Brama Nadziei-Petach Tikva”
ul. A. Brody 79
43-450 Ustroń
ING Bank Śląski o/Ustroń
24 1050 1083 1000 0090 3032 3290

„Będę błogosławił tym, którzy ciebie (Izrael) błogosławić będą (…)”
Ks. Rodzaju 12,3