Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „Brama Nadziei-PetachTikva” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Barbarę Bałon zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza -Ewę Nogacka w Kancelarii Notarialnej w Ustroniu w dniu 26.11.2013 – nr repertorium A Nr 5088/2013.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Ustroń.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest instytucją społeczną i pozarządową.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi indentyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§5

Celem Fundacji jest propagowanie i edukowanie ważnych kwestii moralnych, społecznych i kulturowych w oparciu o świadectwa z życia dzieci żydowskich, które przeżyły Holokaust.

Działania Fundacji mają służyć nabywaniu umiejętności pokojowego współistnienia ludzi różnych kultur i wyznań oraz kształtowaniu aktywnych świadomych postaw młodych ludzi wobec problemu nietolerancji i rasizmu.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, by rozwijać w dzieciach i młodzieży postawę szacunku dla narodu żydowskiego i do siebie nawzajem.
 2. organizowanie konferencji, odczytów, szkoleń, koncertów, wystaw, prelekcji, obozów młodzieżowych oraz akcji wakacyjnych związanych z realizacją celów statutowych.
 3. wskazywanie na przejawy nietolerancji, w szczególności akty nietolerancji religijnej i antysemityzmu.
 4. przekazywanie młodym ludziom wiedzy o Holokauście na podstawie autentycznych, związanych z tamtym czasem wspomnień i przeżyć. Kształtowanie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.
 5. uhonorowanie i współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami, prowadzącymi podobną działalność.
 6. wspieranie i dołączanie się do innych przedsięwzięć realizujących powyższe cele.
 7. pracę oświatową i edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijanie kontaktów i współpracy między różnymi grupami społecznymi, również w wymiarze międzynarodowym.
 8. organizowanie wycieczek do miejsc pamięci, wycieczek krajowych i zagranicznych.
 9. popieranie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, czasopism, broszur, biuletynów i traktatów, a także produkcji filmów, nośników audio-wizualnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wymienionej w niniejszym paragrafie.
 10. zachowanie i utrwalenie pamięci o ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych.
 11. udzielanie wsparcia społecznościom żydowskim.
 12. poszerzenie świadomości historycznej, kulturowej, etycznej i moralnej.
 13. propagowanie postaw dzieci i młodzieży w oparciu o uniwersalne wartości etyczne w szczególności zgodne z autorytetem Pisma Świętego.

§7

Fundacja może ustanowić fundusze nagród i stypendiów dla osób, mających szczególne zasługi w realizacji celów Fundacji. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.

§8

Do realizacji celów ustalonych w paragrafach 6 i 7 Fundacja gromadzi środki finansowe w tym przez prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
  1. dochodów z działalności gospodarczej fundacji.
  2. odsetki bankowe
  3. zapisy i darowizny w tym środki finansowe w złotych polskich i dewizach oraz przedmioty majątkowe wniesione przez osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania lub osoby prawne mające swe siedziby w kraju lub zagranicą.
  4. dotacji i subwencji osób prawnych, grantów, stypendiów
  5. dochodów ze zbiórek imprez publicznych, sponsoringu
  6. dochodów z majątku fundacji.
  7. innych wpływów i dochodów w tym z działalności odpłatnej pożytku publicznego
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władza Fundacji

§11

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym koszty podróży.
 3. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach na rzecz Fundacji, określonych wcześniej w umowie.

Rada Fundacji

§12

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji i Zarządzie Fundacji. Dotyczy to również Fundatora.
 4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 5. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator. Bycie Fundatorem nie wyklucza możliwości pełnienia funkcji w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do przewodniczącego Rady
  2. śmierci członka
  3. odwołania z funkcji przez Fundatora.

§13

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie krótko i długofalowych programów Fundacji,
  2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  3. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
  5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji. Zmiany mogą zostać uchwalone przez Radę Fundacji większością 3/4 głosów.
  6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
  7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
  1. Przewodniczący Rady Fundacji nadzoruje działalność Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Fundacji.
  2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał-zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków
  4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie pózniej niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
  5. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
  6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd Fundacji

§14

 1. Zarząd Fundacji- w składzie 2 do 4 osób – jest powoływany przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. W skład Zarządu wchodzą : Prezes, Wiceprezes, oraz ewentualnie Skarbnik i Sekretarz.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.
 4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator. Bycie Fundatorem nie wyklucza możliwości pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji, pod warunkiem, że nie pełni on jednocześnie funkcji w Radzie Fundacji.
 5. Fundator może być jednocześnie Prezesem Fundacji.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek :
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu.
 7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
  6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  8. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  9. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji

§17

 1. Do składania oświadczeń woli i podpisów oraz zawierania umów w imieniu Fundacji są upoważnieni działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.
 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów. Zmiany nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną
  większością głosów ,przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 26.11.2013r.